top of page
X19-V1.jpg

XT19-V1

WHITE JUMBO VASE

XT19-VPL-MD.tif

XT19-VPL-MD

PALM LEAF MEDIUM VASE

XT19-V2.jpg

XT19-V2

WHITE/NATURAL JUMBO VASE

XT19-VPL-LG.jpg

XT19-VPL-LG

PALM LEAF LARGE VASE

XT19-V3.jpg

XT19-V3

NATURAL WITH WHITE STRIPES JUMBO VASE

XT19-VPL-XL.tif

XT19-VPL-XL

PALM LEAF EXTRA LARGE VASE

XT19-VPL-SM.jpg

XT19-VPL-SM

PALM LEAF SMALL VASE

XT19-VWH-SM.jpg

XT19-VWH-SM

WHITE SMALL VASE

XT19-VWH-MD.jpg

XT19-VWH-MD

WHITE MEDIUM VASE

XT19-VWH-LG.jpg

XT19-VWH-LH

WHITE LARGE VASE

XT19-VWH-XL.jpg

XT19-VWH-XL

WHITE EXTRA LARGE VASE

bottom of page